ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

W ramach administrowania (zarządzania) wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości (zobacz osiągnięcia)

Obsługa księgowo-bankowa:

-otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego

i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,

-prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,

-przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów

i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

-sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,

-rozliczanie wpłaconych przez właścicieli opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,

-prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

Obsługa techniczna:

-prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

-nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,

-zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków – umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa, w imieniu, której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,

-zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty na podstawie podjętych uchwał

-nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali bezkolizyjne korzystanie

z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, domofonów i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

-zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

-usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,

-opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

Obsługa administracyjna:

-wykonywanie uchwał właścicieli,

-załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,

-weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,

-prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych,

-prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,

-realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,

-zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,

-pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,

-poszukiwanie opłacalnych możliwości i form finansowania remontów części wspólnych nieruchomości

-weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,

-wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,